Kallipygia

110 x 81 cm
Mixed technique on panel

Download